Regulamin

Niniejszy regulamin serwisu http://www.iprace.pl/ obowiązuje do odwołania.

Regulamin określa ogólne zasady, które stanowią podstawy prawne korzystania z usług Serwisu.

 

§ 1. Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług Edukacyjno-Redaktorskich oraz Konsultacyjno – Doradczych na rzecz Zleceniodawców ( Klientów) przez Serwis internetowy http://www.iprace.pl/ zwany dalej Zleceniobiorcą.

2. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Cennik – Cennik Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis http://www.iprace.pl/, podlegający indywidualnym ustaleniom między Zleceniodawcą,

a Zleceniobiorcą wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat oraz zasad ich naliczania.

2. Umowa – umowa o świadczeniu Usług Edukacyjno-Redaktorskich oraz Konsultacyjno – Doradczych, zawarta pomiędzy Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą, której integralną część stanowią: Regulamin oraz Cennik

3. Usługa Edukacyjno-Redaktorska – usługa świadczona przez Zleceniobiorcę drogą elektroniczną w zakresie konsultacji, doradztwa oraz tworzenia wzorów opracowań naukowych realizowana na zlecenie Klienta.

4. Zleceniodawca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła ze Zleceniobiorcą umowę poprzez złożenie zamówienia oraz korzysta z usług Zleceniobiorcy.

 

§ 3. Zasady ogólne

1. Serwis http://www.iprace.pl/, świadczy usługi Edukacyjno-Redaktorskie oraz Konsultacyjno -Doradcze z różnych dziedzin nauki.

2. Opracowania i inne teksty przygotowywane są jednorazowo przez specjalistów z danej dziedziny i nie podlegają dalszej odsprzedaży.

3. Prace realizowane są przez Serwis ściśle według wytycznych oraz wskazówek Klienta.

4. Opracowanie można wykorzystać nie naruszając przepisów Art. 272 KK.

5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie opracowań naukowych w sposób naruszający przepisy prawa autorskiego.

6. Opracowania naukowe wykonywane przez Serwis http://www.iprace.pl/, stanowią wyłącznie wzór i pomoc przy samodzielnym pisaniu pracy i nie należy traktować ich jako gotowych prac.

7. Wszelkie otrzymane od nas materiały mają charakter jedynie informacyjny.

 

§ 4. Złożenie zapytania i jego realizacja

1. Złożenie zapytania następuje drogą elektroniczną lub telefonicznie.

2. Zapytanie można złożyć wypełniając oraz wysyłając formularz zgłoszeniowy

3. Zapytanie oznacza określenie zagadnień tematycznych i rodzaju pracy, podanie terminu realizacji zlecenia, określenie objętości wzoru opracowania naukowego, szczegóły techniczne jakim opracowanie powinno odpowiadać, inne uwagi oraz wytyczne.

4. W ciągu 48 godzin od złożenia zapytania Zleceniobiorca, po uwzględnieniu wytycznych Zleceniodawcy, dokonuje wstępnej wyceny wzoru opracowania naukowego oraz wysyła Zleceniodawcy odpowiedzi na zapytanie.

5. Akceptacja przez Zleceniodawcę warunków zawartych w odpowiedzi na zapytanie rozpoczyna proces realizacji zamówienia.

6. Zleceniobiorca może na życzenie zamawiającego przygotować pisemną umowę, której podpisanie przez obie strony jest równoznaczne z rozpoczęciem realizacji zamówienia.

7. Rozpoczęcie pracy nad realizacją zamówienia poprzedza wpłata ustalonej kwoty zaliczki.

8. Za wszelkie zmiany wytycznych nanoszone w trakcie realizacji zamówienia odpowiada Zleceniodawca i ponosi ich dodatkowe koszty.

9. Realizacja zamówienia oraz rozliczenie najczęściej odbywa się etapowo.

10. Dokonanie kolejnej wpłaty jest równoznaczne z akceptacją wcześniej przesłanej części zamówienia.

11. Materiały i wzory opracowań wysyłane są drogą elektroniczną. Istnieje możliwość wysłania płyty CD ( za dodatkową opłatą ).

12. Po otrzymaniu całości opracowania Zleceniodawca ma 10 dni roboczych na zgłoszenie ewentualnych uwag co do treści opracowania.

13. Zgłoszenie uwag następuje wyłącznie w formie pisemnej.

14. Zleceniobiorcy przysługuje 14 dni roboczych na dokonanie korekty zlecenia.

 

§ 5. Cena

1. Całkowity koszt realizacji zlecenia ustalany jest indywidualnie dla każdego Klienta i uzależniony jest od jego oczekiwań oraz ustalonych wytycznych, w szczególności od: terminu realizacji zamówienia, objętości tekstu, stopnia trudności opracowania, języka w jakim opracowanie ma być wykonane

2. Cena realizacji zamówienia obejmuje:

a. Opracowanie tekstu zgodnie z wytycznymi dostarczonymi przez Zamawiającego oraz przy uwzględnieniu wszelkich sugestii Klienta

b. Edycję tekstu zgodnie z obowiązującymi standardami lub indywidualnymi, wcześniej ustalonymi wymaganiami Zleceniodawcy.

c. Przygotowanie: strony tytułowej, spisu treści, bibliografii, wykazu rysunków i tabel.

d. Ewentualne poprawki w tekście.

 

§ 6. Reklamacje i poprawki w tekście

1. Poprawki w redagowanych przez nas tekstach w czasie trwania realizacji zamówienia wnosimy na bieżąco oraz bezpłatnie.

2. Ponadto Zleceniodawca ma 60 dni roboczych od daty otrzymania całości opracowania na zgłoszenie tekstu opracowania do poprawek.

3. Za dokonanie istotnych zmian w tekście, w szczególności za dopisanie nowego tekstu, zwiększającego wcześniej ustaloną objętość opracowania oraz za zmiany planu i treści rozdziałów pobierane są dodatkowe opłaty.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie opracowanych przez nas tekstów w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie stosowne przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83.

3. Serwis w każdej chwili zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Wszystkie zmiany dokonywane w postanowieniach Regulaminu Serwis obowiązuje się niezwłocznie publikować na stronie internetowej.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie.